Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ออกให้บริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ภาพกิจกรรม วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ออกให้บริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ทั้งหมด

TOP