Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา เดือนมกราคม 2563 ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า กะปง คุระบุรี และเขตอำเภอใก้ลเคียง มาติดต่อขอรับบริการงานต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา เดือนมกราคม 2563 ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า กะปง คุระบุรี และเขตอำเภอใก้ลเคียง มาติดต่อขอรับบริการงานต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมาก ทั้งหมด

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า ประจำเดือนมกราคม 2563 ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า
อำเภอกะปง อำเภอคุระบุรี และเขตอำเภอใก้ลเคียง มาติดต่อขอรับบริการงานต่างๆกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานบริการที่ได้รับความสนใจมากตอนนี้ คืองานบริการรับสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การยื่นแจ้งเข้าลูกจ้างทำงาน ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2563 การยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นกรณีคลอดบุตร กรณีชราภาพ กรณีทันกรรม ขึ้นทะเบียนว่างงานกับรายงานตัว และรายงานตัวกรณีว่างงาน เป็นต้น

TOP