Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานจัดหางานและประกันสังคมจังหวัด ออกพื้นที่รับขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานให้กับพนักงาน บริษัทพงศ์พาราโคดันรับเบอร์จำกัด

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานจัดหางานและประกันสังคมจังหวัด ออกพื้นที่รับขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานให้กับพนักงาน บริษัทพงศ์พาราโคดันรับเบอร์จำกัด ทั้งหมด

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานจัดหางานและประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาครสาขากระทุ่มแบน
ออกพื้นที่รับขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานให้กับพนักงาน บริษัทพงศ์พาราโคดันรับเบอร์จำกัด กรณีบริษัทปิดกิจการ เลิกจ้างพนักงาน ที่หภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย

TOP