Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดชลบุรี พร้อมให้บริการและจัดสถานที่ให้บริการตามาตรการ การป้องกัน Covid 19 บริเวณชั้น 2 ศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดชลบุรี พร้อมให้บริการและจัดสถานที่ให้บริการตามาตรการ การป้องกัน Covid 19 บริเวณชั้น 2 ศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี พร้อมให้บริการและจัดสถานที่ให้บริการตามาตรการ การป้องกัน Covid 19 บริเวณชั้น 2 ศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

TOP