Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการด้านแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการด้านแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งหมด

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการด้านแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกให้บริการรับสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และรับสมัครเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์บริการภาครัฐ ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

TOP