Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดพังงาน เปิดให้บริการประชาชนด้านแรงงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดพังงาน เปิดให้บริการประชาชนด้านแรงงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด

                 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา นางชนิดาภา คงเทพ นักวิชาการแรงงาน ภายใต้การกำกับและบริหารจัดการของสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา โดยนางมาริสา บุญชูช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผลรักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพังงา ให้บริการลูกจ้าง นายจ้างในระบบมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผู้ประกันตน มาตรา 40 ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 รับแบบขอรับสิทธประโยชน์ทั้ง 7 กรณี ได้แก่
1.กรณีเจ็บป่วย
2.กรณีคลอดบุตร
3.กรณีสงเคราะห์บุตร
4.กรณีทุพพลภาพ
5.กรณีเสียชีวิต
6.กรณีชราภาพ
7.และกรณีว่างงาน
รับรายงานตัวกรณีว่างงาน และประชาสัมพันธ์ภารกิจงานบริการของกระทรวงแรงงาน

TOP