Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดราชบุรี มอบพัดและกระเป๋าผ้า (สื่อประชาสัมพันธ์) แก่ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดราชบุรี มอบพัดและกระเป๋าผ้า (สื่อประชาสัมพันธ์) แก่ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ ทั้งหมด

เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ นายพีรวิชญ์ จีนจำรัส (เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี มอบพัดและกระเป๋าผ้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (สื่อประชาสัมพันธ์) แก่ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก ชั้น ๑ ห้องทะเบียน) เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

TOP