Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี จัดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี จัดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ ทั้งหมด

                  วันที่ 9 เมษายน 2564 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดเตรียมกล่องรับฟังความคิดเห็นแบบสำรวจความต้องการสำหรับประชาชนที่มาติดต่อ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี

TOP