Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สรจ.ตาก ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการและโรงงานในเชิงป้องกันเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการลักลอบกระทำผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่สอด

ภาพกิจกรรม สรจ.ตาก ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการและโรงงานในเชิงป้องกันเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการลักลอบกระทำผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่สอด ทั้งหมด

          วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน และพนักงานราชการเฉพาะกิจ ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการและโรงงานในเชิงป้องกันเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการลักลอบกระทำผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ตำรวจภูธรแม่สอด นายอำเภอแม่สอด ฉกร.14 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ปกครองแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จำนวน 4 แห่ง พบลูกจ้างรวม 1,108 คน เป็นแรงงานไทย 45 คน (ชาย 20 คน หญิง 25 คน) ต่างด้าว 1,063 คน (ชาย 444 คน หญิง 619 คน) ดังนี้
1. บริษัท ไทอัน นิตติ้ง การ์เม้นท์ จำกัด ประเภทกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลูกจ้างรวมจำนวน 306 คน แรงงานไทย 17 คน (ชาย 7 คน หญิง 10 คน) ต่างด้าว 289 คน (ชาย 117 คน หญิง 172 คน)
2. บริษัท อุดมเดช ซัพพลาย จำกัด ประเภทกิจการ อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลูกจ้างรวมจำนวน 324 คน แรงงานไทย 10 คน (ชาย 4 คน หญิง 6 คน) ต่างด้าว 314 คน (ชาย 113 คน หญิง 201 คน)
3. บริษัท อินเตอร์ นิตติ้ง จำกัด ประเภทกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลูกจ้างรวมจำนวน 361 คน แรงงานไทย 16 คน (ชาย 7 คน หญิง 9 คน) ต่างด้าว 345 คน (ชาย 150 คน หญิง 195 คน)
4. บริษัท อีเทอนีส การ์เม้นท์ จำกัด ประเภทกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลูกจ้างรวมจำนวน 117 คน แรงงานไทย 2 คน (ชาย 2 คน หญิง – คน) ต่างด้าว 115 คน (ชาย 64 คน หญิง 51 คน)
-ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานด้วยแล้ว

TOP