Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 65 รูปแบบออนไลน์

ภาพกิจกรรม สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 65 รูปแบบออนไลน์ ทั้งหมด

       วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี ขุนทองจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom
ณ ห้องประชุมจัดหางาน 1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ มีครูแนะแนว และบุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว เข้าร่วม จำนวน 42 คน 42 โรงเรียน
ผลการดำเนินการ ดังนี้
1.วิทยากรโดย ดร.จรรยา ยิ่งยงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายในหัวข้อ “ครูแนะแนวยุคดิจิทัล
2.ได้รับเกียรติจากนายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ให้การสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม Zoom
และบรรยายในหัวข้อ “แนะนำแนวทางการศึกษา”
3.แนะนำการใช้งานระบบส่งเสริมการมีงานทำ สิทธิแอดมิน สำหรับสถานศึกษา (employmentguide.doe.go.th/admin ) โดย นายอนุชา สัญจร นักวิชาการแรงงาน
การดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการแนะแนวให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้อย่างเหมาะสม

TOP