Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

        นางพีรพร บวรธนสาร หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม แวะเยี่ยมชมการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย ช่างเรือ นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการให้บริการประชาชนผ่านงานบริการศูนย์บริการร่วมฯ

TOP