Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากร่วมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากร่วมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากร่วมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
***ให้บริการลูกจ้าง นายจ้างในระบบมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผู้ประกันตน มาตรา 40
รับแบบขอรับสิทธประโยชน์ทั้ง 7 กรณี
1.กรณีเจ็บป่วย
2.กรณีคลอดบุตร
3.กรณีสงเคราะห์บุตร
4.กรณีทุพพลภาพ
5.กรณีเสียชีวิต
6.กรณีชราภาพ
7.และกรณีว่างงาน
**รับรายงานตัวกรณีว่างงาน
ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานบริการของกระทรวงแรงงาน
📍ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด.
📍ที่ตั้ง 2/6 ถนนเยลลี่อุทิศ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
📍เจ้าหน้าที่ให้บริการ จันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.
📍ติดต่อสอบถามโทร. 055-533134 ☎️
หรือผ่านช่องทาง Facebook ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน.

TOP