Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด

ภาพกิจกรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ทั้งหมด

                วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ชาวเมียนมา จำนวน 13 คน ชาย 10 คน หญิง 3 คน ณ สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยทีมสหวิชาชีพมีความเห็นว่า กลุ่มคนดังกล่าวประสงค์จะไปทำงานที่กรุงเทพ จึงติดต่อประสานหาผู้นำพาเดินทางข้ามฝั่งเข้ามายังชายแดนอำเภอแม่ระมาด ตามช่องทางที่ผิดกฎหมาย โดยมีการจัดเตรียมอาหารเพื่อการดำรงชีพในระหว่างเดินทาง ไม่ถูกใช้กำลังบังคับ ข่มขู่ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้งไม่ถูกยึดเอกสารสำคัญส่วนตัว ไม่ถูกทำร้ายหรือทำให้กลัวว่าจะถูกทำร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน จึงไม่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการแต่อย่างใด

TOP