Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายที่อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง

ภาพกิจกรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายที่อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง ทั้งหมด

                 วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ และนายณัฐพล ทองใบ นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สถานีตำรวจภูธรท่าสองยาง กอรมน.จังหวัดตาก และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 ดำเนินสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ชาวเมียนมา จำนวน 105 คน ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 จำนวน 15 คน (ชาย 5 คน หญิง 10 คน) และวันที่ 17 มกราคม 2565 จำนวน 90 คน ( ชาย 52 คน หญิง 38 คน) ณ กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 334 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยทีมสหวิชาชีพมีความเห็นว่า กลุ่มคนดังกล่าวประสงค์จะไปทำงานที่เมืองชั้นใน จึงติดต่อประสานหาผู้นำพาเดินทางเข้ามาตามชายแดนอำเภอท่าสองยางในช่องทางที่ผิดกฎหมาย โดยไม่ถูกใช้กำลังบังคับ ข่มขู่ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้งไม่ถูกยึดเอกสารสำคัญส่วนตัว ไม่ถูกทำร้ายหรือทำให้กลัวว่าจะถูกทำร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน จึงไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

TOP