Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดประชุมกำหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

ภาพกิจกรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดประชุมกำหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ทั้งหมด

      วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ได้จัดประชุมกำหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการบูรณาการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ โดยมีนางนนทลี วงษ์เคี่ยม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวอนงค์นุช มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยมีนางสาวณัฐภัสสร โชคดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวจิราภรณ์ อุปละ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้

TOP