Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ

ภาพกิจกรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ทั้งหมด

     วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่กอ.รมน.จว.ลำพูน ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2626/2564 เรื่องคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและ อำเภอป่าซาง จำนวน 5 แห่ง ผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง พบแรงงานต่างด้าว รวมจำนวน 74 คน เป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 72 คน เป็นกลุ่มชุมชนบนพื้นที่สูง (ไม่ใช่ชาวเขา 9 เผ่า) จำนวน 2 คน โดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด

TOP