Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัด

ภาพกิจกรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัด ทั้งหมด

          วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณศูนย์ 4 ดี วิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้ว

TOP