Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้า เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

ภาพกิจกรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้า เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ทั้งหมด

           วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวสุพิชชา สุขารมณ์ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วม โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ วัดเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ต่อมา นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวสุพิชชา สุขารมณ์ นักวิชาการแรงงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

TOP