Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมส่งเสริมการจัดตั้งโครงการ To Be Number One ในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอจอมทอง

ภาพกิจกรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมส่งเสริมการจัดตั้งโครงการ To Be Number One ในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอจอมทอง ทั้งหมด

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับปลัดอำเภอจอมทอง ฝ่ายความมั่งคงฯ อส.สาธารณสุขอำเภอจอมทอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมส่งเสริมการจัดตั้งโครงการ To Be Number One ในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอจอมทอง เพื่อให้สถานประกอบการได้รับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางในการดำเนินโครงการ To Be Number One ในสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. บริษัทจำกัด พี พี เอส คอนกรีตจำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 9 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
2. บริษัทจำกัด ที เอ็น เอส ซีดส์ ตั้งอยู่เลขที่ 233 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง

TOP