Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก บูรณาการกับทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหาย

ภาพกิจกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก บูรณาการกับทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหาย ทั้งหมด

     วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน บูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ชาวเมียนมา ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 15 คน (ชาย 8 คน และหญิง 6 คน และเด็กหญิง 1 คน) ณ สถานีตำรวจภูธรพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยทีมสหวิชาชีพมีความเห็นว่า กลุ่มคนดังกล่าวประสงค์จะไปทำงานที่เมืองชั้นใน จึงติดต่อประสานหาผู้นำพาเดินทางเข้ามาตามชายแดนอำเภอแม่สอดในช่องทางที่ผิดกฎหมาย โดยไม่ถูกใช้กำลังบังคับ ข่มขู่ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้งไม่ถูกยึดเอกสารสำคัญส่วนตัว ไม่ถูกทำร้ายหรือทำให้กลัวว่าจะถูกทำร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน จึงไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการแต่อย่างใด

TOP