Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน.จังหวัดตาก และปกครองจังหวัด ออกตรวจบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

ภาพกิจกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน.จังหวัดตาก และปกครองจังหวัด ออกตรวจบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ทั้งหมด

                  วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน นางสาวเกวลิน นาต๊ะ และ นางสาวกชกร พลูติญา นักวิชาการแรงงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก กอ.รมน.จ.ตาก และที่ทำการปกครองจังหวัดตาก (กลุ่มงานความมั่นคง) ออกตรวจบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 4 แห่ง พบแรงงานทั้งสิ้นจำนวน 783 คน เป็นแรงงานไทย 70 คน (ชาย 28 คน หญิง 42 คน) แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 711 คน (ชาย 346 คน หญิง 365 คน) และ อื่นๆ 2 คน ดังนี้
1.นายธนาวรรธน์ ปณิธิเธียรเลิศ ประเภทกิจการ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 49 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 22 คน รวม 49 คน
2.บริษัท ซีแอล แม่สอด การ์เม้นท์ ประเภทกิจการ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแรงงานคนไทย จำนวน 7 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 5 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 250 คน เป็นชาย 150 คน หญิง 100 คน รวม 257 คน
3.บริษัท ไทยทีเอ็นซี จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แรงงงานคนไทย จำนวน 58 คน เป็นชาย 24 คน หญิง 34 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 369 คน เป็นชาย 154 คน หญิง 215 คน และอื่น ๆ จำนวน 2 คน เป็นชาย 2 คน รวม 429 คน
4.บริษัท ฮั่วฮะเฮง โกลบอล จำกัด ประเภทกิจการ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแรงงานคนไทย จำนวน 5 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 3 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 43 คน เป็นชาย 15 คน หญิง 28 คน รวม 48 คน
ผลการตรวจ พบว่ามีการขออนุญาตการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้อง และอยู่ระหว่างดำเนินการออกบัตรประจำตัวตามมติ ครม. โดยไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานด้วยแล้ว

TOP