Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัย แบบผ้าในการป้องกันเชื้อไว้รัส Covid – 19

ภาพกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัย แบบผ้าในการป้องกันเชื้อไว้รัส Covid – 19 ทั้งหมด

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 (13.30 น.) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัย แบบผ้าในการป้องกันเชื้อไว้รัส Covid – 19 เพื่อนำมาใช้ป้องกันตัวเองและครอบครัว โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

TOP