Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2563 ทั้งหมด

              เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 23 กันยายน 2563 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน กิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Job Expo Thailand 2020 การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40 ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ตลอดจนการเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

TOP