Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ออกเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ (co-payment) จังหวัดลำพูน

ภาพกิจกรรม ออกเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ (co-payment) จังหวัดลำพูน ทั้งหมด

          วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสุวรา พงศปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมาย นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (co-payment) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องจักรกลและยานยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา จากการตรวจเยี่ยมพบว่า การจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการทุกประการ โดยมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพ และกำหนดแผนออกเยี่ยมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่องตลอดเดือน ตุลาคม 2564

TOP