Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service : OSS) จังหวัดลำพูน

ภาพกิจกรรม ายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service : OSS) จังหวัดลำพูน ทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service : OSS) จังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอบรมฝีมือแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (กลุ่มแรงงานนอกระบบ) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กับ การนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สาขา การทำขนมไทย

TOP