Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนธันวาคม 2562 ทั้งหมด

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมโดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ ได้แจ้งข้อราชการ ข่าวสาร พร้อมแจกเอกสารข่าวสารด้านแรงงานแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์

TOP