Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานและต้านภัยยาเสพติด

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานและต้านภัยยาเสพติด ทั้งหมด

วันที่ 28-29 มกราคม 2563 นางสาวรัชฎาภรณ์ บริบูรณ์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานและต้านภัยยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

TOP