Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศุนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่รระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศุนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่รระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งหมด

          วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 แห่ง พบการใช้แรงงานรวม 92 คน แยกเป็นแรงงานไทย 65 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 15 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 12 คน ผลการตรวจปรากฏว่าไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และเจ้าหน้าที่แนะนำให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

TOP