Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหน่วยงานในสังกัดข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหน่วยงานในสังกัดข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว ทั้งหมด

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน พร้อมเผยแพร่ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

TOP