Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ทั้งหมด

วันที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และประชาสัมพันธ์งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

TOP