Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ทั้งหมด

         วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดแก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดปัตตานี ตัวแทนบัณฑิตแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัด กฎหมายด้านยาเสพติดที่ควรทราบ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และมอบภารกิจแก่อาสาสมัครแรงงาน ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี และห้องประชุม ณ ที่ตั้งของอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี

TOP