Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมออกตรวจจัดระเบียบสังคมตามแผนฯ ปี 63 ณ ในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมออกตรวจจัดระเบียบสังคมตามแผนฯ ปี 63 ณ ในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 22.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง
ร่วมออกตรวจจัดระเบียบสังคมตามแผนฯ ปี 63 ณ ในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง

TOP