Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯจังหวัดตาก ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯจังหวัดตาก ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2564 ทั้งหมด

                วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรับทราบข้อราชการ การติดตามผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน

                เวลา 13.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่สอด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายดังกล่าว

TOP