Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดกระบี่ ร่วมออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมมาตรา 40

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดกระบี่ ร่วมออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมมาตรา 40 ทั้งหมด

     ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย ช่างเรือ นักวิชาการแรงงาน  ร่วมออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมมาตรา 40 และรับชำระเงินสมทบ กับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ณ ตลาดนัดวันพุธ (ตลาดนัดหัวสะพาน) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่าน

TOP