Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ทั้งหมด

วันที่ 20 พ.ย. 62 นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ สมศิริ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดสุทธาวาส หมู่ที่ 2 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง
โดยมีนายไพโรจน์ จิตจักร์ นายอำเภอห้วยผึ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด

TOP