Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ทั้งหมด

        วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ สวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ประจำจังหวัดตาก เพื่อเข้าร่วมประเมินและพิจารณาให้คะแนนกับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TOP