Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดตาก ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมสาขาช่างเหล็กเสริมคอนกรีต ณ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดตาก ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมสาขาช่างเหล็กเสริมคอนกรีต ณ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด ทั้งหมด

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมปิดฝึกอบรมสาขาช่างเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ณ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เป็นประธานในพิธี

TOP