Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนธันวาคม 62

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนธันวาคม 62 ทั้งหมด

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ ได้แจ้งข้อราชการและข่าวสารด้านแรงงานแก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์
– ข่าวสารการรับสมัครคัดเลือกไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น
– เตือนภัยแรงงานเตือนคนไทยถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ
– การจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน
– บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
– รับสมัครเป็นเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
– รับสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40
– สิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคม
– รวมถึงประชาสัมพันธ์งานบริการด้านแรงงานอื่นๆ ฯลฯ
พร้อมนี้ได้ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง)
* บริการด้วยใจ โปร่งใส และเป็นธรรม *
* ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) *
* ติดต่อสอบถามโทร. 042532075 *

TOP