Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ฯ ณ โรงแรมไอโอเทล ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ฯ ณ โรงแรมไอโอเทล ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง ทั้งหมด

วัวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมไอโอเทล ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) น.ส.ทิวาพร หงสามนุษย์ ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ฯ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมนี้ได้นมัสการพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนคพนม

TOP