Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ให้บริการและมอบกระเป๋าผ้าแก่ประชาชนผู้มารับบริการ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครพนม ให้บริการและมอบกระเป๋าผ้าแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ทั้งหมด

      วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) มอบกระเป๋าผ้าศูนย์บริการร่วมฯและให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

TOP