Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ทั้งหมด

                   วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการรายงานการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารเรียนไม้ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

TOP