Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดพังงา ให้บริการลูกจ้าง นายจ้างในระบบมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผู้ประกันตน มาตรา 40 ด้านแรงงาน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดพังงา ให้บริการลูกจ้าง นายจ้างในระบบมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผู้ประกันตน มาตรา 40 ด้านแรงงาน ทั้งหมด

      วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา นางชนิดาภา คงเทพ นักวิชาการแรงงาน ภายใต้การกำกับและบริหารจัดการของสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา โดยนางมาริสา บุญชูช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพังงา ให้บริการลูกจ้าง นายจ้างในระบบมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผู้ประกันตน มาตรา 40 รับแบบขอรับสิทธประโยชน์ทั้ง 7 กรณี
1.กรณีเจ็บป่วย
2.กรณีคลอดบุตร
3.กรณีสงเคราะห์บุตร
4.กรณีทุพพลภาพ
5.กรณีเสียชีวิต
6.กรณีชราภาพ
7.และกรณีว่างงาน

TOP