Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ทั้งหมด

             วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ มีนางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.แรงงานจังหวัดยะลา นางกรวรรณ หมื่นผ่อง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.จัดหางานจังหวัดยะลา นางสาวซูไบด๊ะ วาเลาะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา นางสาวอัสมา เหมหีม นิติกรปฏิบัติการ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา นางสาวกาญจนี โตะขา นักวิชาการรงงาน และนางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา สนง.แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

TOP