Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรอภิปรายหัวข้อ กลไกและบทบาทในฐานะตัวแทนสำนักงานประกันสังคม

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรอภิปรายหัวข้อ กลไกและบทบาทในฐานะตัวแทนสำนักงานประกันสังคม ทั้งหมด

        วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ตัวแทนเครือข่ายประกันสังคมภาคใต้ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายหัวข้อ กลไกและบทบาทในฐานะตัวแทนสำนักงานประกันสังคม กับการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบของประเทศ สู่ความสำเร็จ ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ตามนโยบายประกันสังคมสู่ความสำเร็จ “SSO TRUST” ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของเครื่อข่าย “บวร” ดีเด่น ในระดับประเทศ โดยมีนางสาวดวงใจ เธียรชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ เป็นผู้ดำเนินรายการอภิปราย ณ หัองประชุมบอลรูม บี โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแซนดร้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

TOP