Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน ทั้งหมด

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.05 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน จัดรายการวิทยุ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.05 – 12.30 น. ทางสถานีวิทยุ วศป. (ศูนย์การทหารปืนใหญ่) คลื่นความถี่ระบบ AM 711 เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs และสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

TOP