Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลำพูนสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลำพูนสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด

วันที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน จัดอบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2563 โดยการอบรมให้ความแก่สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ตำบลประตูป่า เพื่อส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ความปลอดภัยในการทำงาน การเข้าสู้หลักประกันสังคม ม.40 และยกระดับทักษะฝีมือเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยกลุ่มดังกล่าวเป็นตัวแบบ (Model) ในการให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน มีนางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลพูน นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้แทน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพูน บูรณาการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายวิเชียร อะริวันนา อาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบลประตูป่า เป็นผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

TOP