Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลำพูน ร่วมออกตรวจสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลำพูน ร่วมออกตรวจสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ทั้งหมด

                   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมาย นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมกับคณะทำงานดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งทำงานในสถานประกอบการโรงงาน หรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
                   ผลการตรวจ พบแรงงานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน 17 คน เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว และให้คำแนะนำ   แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวในการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

TOP