Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการฝึกอบรมการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ และเข้าประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการฝึกอบรมการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ และเข้าประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 ทั้งหมด

                  วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรระดับผู้ใช้งาน การบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

                  ต่อมา เวลา 10.00 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน เข้าประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

TOP