Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน ทั้งหมด

                      วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมอบรม”การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน” ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

TOP