Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ณ โรงเรียนกำสนราษฎร์อุทิศ อ.กาญจนดิษฐ์

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ณ โรงเรียนกำสนราษฎร์อุทิศ อ.กาญจนดิษฐ์ ทั้งหมด

วันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวรัชฎาภรณ์ บริบูรณ์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ณ โรงเรียนกำสนราษฎร์อุทิศ
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

TOP